Wrzesień

Dnia 14.09.2020r. (poniedziałek) o godz. 15:30
odbędzie się zebranie z rodzicami.
Rodzice powinni odebrać dziecko z przedszkola
do godz. 15:20
. Na zebranie przychodzi
jeden rodzic zachowując wszelkie środki ostrożności
(maseczka podczas całego spotkania, rękawiczki
lub dezynfekcja rąk, odpowiedni dystans społeczny).

        Porządek zebrania:
            – organizacja roku szkolnego 2020/2021,
          – sprawy różne.

—————————————————————————————-

Dnia 18.09.2020r. (piątek)
będziemy obchodzić
Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka.

—————————————————————————————-

Dnia 23.09.2019r. (środa) o godz. 9:30
uroczyście przywitamy „Pierwszy dzień jesieni”.
Po uroczystości w przedszkolu odbędzie się
wyjście do parku wszystkich grup przedszkolnych,
aby wziąć udział w akcji
„Sprzątanie świata”.
Prosimy aby tego dnia dzieci były ubrane
odpowiednio do warunków pogodowych.

—————————————————————————————-

Dnia 26.09.2020r. (piątek) o godz. 13:30
odbędą się pokazowe
zajęcia muzyczno-taneczno-rozwojowe
w ramach oferty przedszkola w bieżącym roku szkolnym.
Prosimy rodziców, aby tego dnia
odbierali dzieci po godzinie 14:30.

—————————————————————————————-

Dnia 29.09.2020r.(wtorek) o godz. 13:30 odbędzie się
teatrzyk edukacyjny pt.: Przygody rysia Krzysia-
-bezpieczeństwo w ruchu drogowym

przygotowany przez Teatr Amuzado z Krakowa.

Prosimy rodziców, aby tego dnia
odbierali dzieci
po godzinie 14:30.

—————————————————————————————-

Dnia 30.09.2020r. (środa)
odbędziemy w przedszkolu obchodzić
Dzień chłopca”.

Procedura bezpiecznego funkcjonowania i pobytu w Przedszkolu Niepublicznym „Słoneczko” w trakcie trwania pandemii COVID-19

Drodzy Rodzice!

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się
z Procedurą bezpiecznego
funkcjonowania i pobytu
w Przedszkolu Niepublicznym „Słoneczko” w trakcie
trwania pandemii COVID-19,
wydrukowanie załączników zamieszczonych pod procedurą
i przyniesienie w dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola.

 

Procedura bezpiecznego funkcjonowania i pobytu w Przedszkolu Niepublicznym „Słoneczko” w trakcie trwania pandemii COVID 19

Z dniem 1 września 2020 roku wprowadza się następujące zasady bezpieczeństwa:

1. Organizacja pracy placówki:
Placówka będzie funkcjonować w godzinach 06:30-17:00.
Dzieci do placów przyprowadzane/odbierane są wyłącznie przez osoby zdrowe nie przebywające na kwarantannie (osoby zamieszkałe pod tym samym adresem), nie mające bezpośredniego kontaktu z osobą objętą kwarantanlub zakażoną.
Do placówki będą przyjmowane wyłącznie dzieci zdrowe, bez widocznych objawów chorobowych (gorączka, katar, kaszel, z temp. ciała nie wyższą niż 37,8 C (tolerancja dla termometru bezdotykowego), oznaki złego samopoczucia)
Każde dziecko wchodzi do placówki z jednym rodzicem/opiekunem (nie przyprowadzamy rodzeństwa naszych podopiecznych do przedszkola).
Przedszkole zastrzega możliwość tymczasowego skrócenia godzin pracy przedszkola w sytuacji zmiany wytycznych GIS, MZ.
Dzieci przyprowadzamy do godziny 8.00, o godzinie 9.00 będzie następować dezynfekcja całej szatni i przestrzeni, w której przebywają rodzice.
Odbiór dzieci do godziny 17.00.
Znacznie ograniczamy możliwość wprowadzania obcych osób do placówki. Interesanci będą przyjmowani w biurze przedszkola po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu spotkania. Dokumenty do biura przedszkola przekazywane przez personel przedszkola.
Znacznie ograniczamy udział dzieci w kulturalnym życiu przedszkola z udziałem osób spoza przedszkola: teatrzyki, koncerty, zajęcia dodatkowe, uroczystości z udziałem rodziców i innych dodatkowych atrakcji do czasu ustania pandemii lub zmiany wytycznych GIS, MZ.
Rezygnujemy z wyjść dzieci z placówki na zajęcia zewnętrzne do czasu ustania pandemii.
W głównym wejściu do placówki na tablicy aktualności znajdują się aktualne numery telefonów do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lubinie.

2. Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci:
Dzieci do przedszkola są przyprowadzane oraz odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe bez widocznych objawów przeziębienia (np. kataru, kaszlu, temperatury, oznak złego samopoczucia).
Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
Do przedszkola może wejść jednorazowo 3 rodziców/opiekunów z dzieckiem/dziećmi, zachowując wszelkie środki ostrożności (maseczka, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, odpowiedni dystans społeczny min 1,5 m.) w kontaktach z kadrą pedagogiczną, pomocniczą, rodzicami/opiekunami znajdującymi się w szatni placówki. Starsze dzieci 5, 6 latki zachęcamy do samodzielnego przemieszczania się do sali zbiorczej pod nadzorem rodzica/opiekuna. Poruszają się tylko w strefie dla rodziców – szatnia. Pozostałe miejsca w przedszkolu to strefa dla dzieci, personelu i żywienia. Pobyt rodziców w przedszkolu ograniczamy do minimum czasowego.
Bezwzględny zakaz poruszania się po placówce osobom trzecim bez wcześniejszego ustalenia drogą telefoniczną lub możliwość poruszania się za zgodą personelu placówki.
Po przyjściu dziecka do przedszkola wyznaczony pracownik zmierzy dziecku temperaturę termometrem bezdotykowym. Jeżeli temperatura będzie wynosić 37,1 C nie ma konieczności zapisywania temperatury dziecka. W sytuacji podwyższonej temperatury 37,2 C – 37,8 C temperatura będzie odnotowana a rodzic/opiekun wraz z dzieckiem oczekuje na ponowny pomiar temperatury 10 minut. Jeśli temperatura się obniża dziecko zostaje przyjęte do przedszkola.
W sytuacji, gdy dziecko posiada widoczne objawy chorobowe lub temp. ciała nie obniża się, osoba przyjmująca bezwzględnie odmawia przyjęcia dziecka do placówki. Zostaje sporządzona notatka z zaistniałej sytuacji.
Jeśli rodzic/opiekun po zaistniałej sytuacji zechce w ciągu 3 najbliższych dni przyprowadzić dziecko do placówki zobowiązany jest o tym fakcie telefonicznie poinformować placówkę nie później niż 1 dzień przed przyjściem dziecka a w dniu przyprowadzenia dziecka dostarczyć zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu.
Przed wejściem do sali dziecko obowiązkowo myje ręce.
Dzieci do placówki nie przynoszą żadnych przedmiotów (zabawek, pożywienia, koców, poduszek).
Dzieci w miarę możliwości nie wnoszą do sali smoczków. Te pozostają na szafce w szatni zabezpieczone osłonką (nauczyciel oceni konieczność używania smoczka w ciągu dnia)
Bezpośredni kontakt rodziców/opiekunów z nauczycielami ograniczamy do minimum. Istnieje możliwość kontaktu z nauczycielem drogą telefoniczną do przedszkola.
Odbiór dzieci z placówki przez rodziców/opiekunów, osoby upoważnione wg ustalonych powyżej zasad.

3. Procedura organizacji pracy w ciągu dnia w przedszkolu:
W salach może przebywać maksymalnie liczba dzieci określona w bieżącym zarządzeniu GIS, pod opieką nauczycieli.
W godzinach 6:30 – 8:30 dzieci będą przebywać w wyznaczonej sali zbiorczej do czasu przybycia odpowiedniej ilości personelu i możliwości wyjścia do swoich sal.
W godzinach 8:30 – 15:30 dzieci z poszczególnych grup będą przebywać w swoich grupowych salach.
W godzinach 15:30 – 17:00 dzieci będą przebywać w wyznaczonej sali zbiorczej do czasu odebrania dzieci przez rodziców/opiekunów.
Kadra pedagogiczna i pomocnicza będzie przypisana do konkretnych grup.
Z sali zabaw zostają usunięte pluszowe zabawki i inne przedmioty, które utrudniają codzienną dezynfekcję.
Sale będą wietrzone przynajmniej raz na godzinę, w przerwach, lub w razie potrzeby.
Osoby pracujące z dziećmi mają zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni placówki, wynoszący min. 1,5m.
Wszelkie prace porządkowe będą codziennie monitorowane, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych, poręczy, klamek, powierzchni płaskich, stołów, zabawek, włączników, toalet, pomieszczeń do przygotowywania posiłków itd. Czynności te będą wykonywane tak, aby dzieci nie wdychały oparów środków służących do dezynfekcji. Do dezynfekcji używane będą specjalne środki biobójcze.
Dzieci będą wychodzić wyłącznie na spacery, nie będą korzystać z placów zabaw.
Kadra pomocnicza oraz pedagogiczna będzie zaopatrzona w maseczki, rękawice jednorazowe oraz fartuchy ochronne, w kontaktach z rodzicami/opiekunami będzie korzystać z maseczek, płynu do dezynfekcji. Podczas pobytu w sali z dziećmi będzie korzystała z ww. produktów
w razie potrzeby.
Placówka jest zaopatrzona w instrukcje prawidłowego mycia rąk i dezynfekcji rąk.
Dzieci i pracownicy będą regularnie myć ręce wodą z mydłem, w szczególności po przyjściu do placówki, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety lub w razie potrzeby.
W placówce dzieci będą korzystać z wody pitnej z dystrybutorów.
Przed posiłkiem stoły będą dezynfekowane.
Osoba wydająca posiłek będzie zaopatrzona w odzież ochronną, maseczkę rękawiczki.

4. Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka lub personelu przedszkola w tym zachorowania na COVID-19:
Do placówki mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe. Jeżeli pracownicy lub rodzice/opiekunowie dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka powinni nie przychodzić do przedszkola oraz skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym.
W przedszkolu zostało wydzielone miejsce służące do odizolowania dziecka, u którego zaobserwowano oznaki chorobowe. Miejsce jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.
Po zaobserwowaniu niepojących objawów rodzice/opiekunowie zostaną niezwłocznie o tym poinformowani telefonicznie i wezwani do natychmiastowego odbioru Dziecka. Dziecko z podejrzanymi objawami sugerującymi chorobę zakaźną, będzie przebywać w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów pod opieką jednej osoby z kadry przedszkola ubranej w kombinezon ochronny oraz maseczkę i rękawiczki. Rodzice muszą odebrać dziecko w czasie nie dłuższym niż 45 minut od momentu zawiadomienia. Rodzice/opiekunowie zobligowani są do powiadomienia o tym fakcie samodzielnie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lubinie oraz zastosowania się do uzyskanych tam instrukcji. Aby dziecko ponownie mogło zostać przyjęte do placówki, rodzic/opiekun o tym fakcie informuje telefonicznie placówkę nie później niż 1 dzień przed przyjściem dziecka. W dniu przyjścia dziecka do placówki jest zobligowany do dostarczenia zaświadczenia od lekarza pierwszego kontaktu lub w przypadku odbywania kwarantanny dostarczyć zaświadczenie z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lubinie
o zakończonej kwarantannie.

5. Postanowienia końcowe
Z procedurą bezpiecznego funkcjonowania i pobytu w Przedszkolu Niepublicznym „Słoneczko” w trakcie trwania pandemii Covid-19 zostają zapoznani wszyscy pracownicy przedszkola.
Rodzice poprzez stronę internetową przedszkola oraz portal społecznościowy Facebook. Potwierdzenie stanowią podpisy pod procedurą oraz podpisy na oświadczeniu rodziców/opiekunów prawnych przyprowadzających dzieci do przedszkola.
Procedura obowiązuje wszystkich pracowników przedszkola, rodziców/opiekunów dzieci uczęszczających do przedszkola oraz osoby przez nich upoważnione do odbioru dzieci.
Procedura obowiązuje z dniem podpisania.

Załącznik 1.

OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA, KTÓRE UCZĘSZCZA DO Przedszkola Niepublicznego „Słoneczko” w Lubinie

1. Zapoznałam/em się i akceptuję Procedurę bezpiecznego funkcjonowania i pobytu w Przedszkolu Niepublicznym „Słoneczko” w trakcie pandemii COVID-19.
2. Jestem świadoma/y możliwości zarażenia się mojego dziecka, mnie, moich domowników, opiekunów w przedszkolu i innych dzieci w przedszkolu COVID-19. Jestem świadoma/y iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę wszystkich uczestników opieki wraz
z opiekunami i dyrekcją jak również ich rodzinami.
3. Odpowiedzialność za podjętą przeze mnie decyzję związaną z przyprowadzeniem dziecka do przedszkola i tym samym na narażenie na zakażenie COVID-19 jest po mojej stronie.
4. Nie jestem ja, ani moi najbliżsi domownicy (osoby zamieszkałe pod tym samym adresem) objęci kwarantanną, a każdy z domowników jest zdrowy.
5. W czasie przyjęcia dziecka do przedszkola, moje dziecko jest zdrowe. Nie ma kataru, kaszlu, gorączki, duszności, ani nie wystąpiły u niego żadne niepokojące objawy chorobowe.
6. W ciągu ostatnich 24 godzin nie wystąpiły u mojego dziecka: gorączka, duszności, katar, kaszel, nie miało ono styczności z osobami, które wróciły z zagranicy lub odbywały kwarantannę.
7. Wyrażam zgodę na każdorazowe mierzenie temperatury mojego dziecka przy przyjęciu do przedszkola i pomiar temperatury w trakcie trwania opieki.
8. Moje dziecko nie będzie przynosiło do przedszkola żadnych zabawek, jedzenia ani przedmiotów z zewnątrz.
9. Zostałem poinformowana/y, iż zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego dziecko będzie wychodziło na spacery podczas pobytu w przedszkolu, nie będzie korzystało z placów zabaw.
10. Zostałem poinformowana/y, iż zgodnie z procedurami w szatni może znajdować się maksymalnie 3 rodziców z dzieckiem/dziećmi (po 1 os. z domu) W przypadku gdy w szatni już przebywa maksymalna wskazana w procedurze ilość osób będę oczekiwać na swoją kolej na zewnątrz przed drzwiami. Podczas wejścia do przedszkola konieczne jest posiadanie przez Rodzica maseczki ochronnej, rękawiczek lub należy dezynfekować ręce i przez wzgląd na sytuacje przekażę dziecko opiekunowi w maksymalnie krótkim czasie bez zbędnego przebywania w szatni.
11. W przypadku gdyby u mojego dziecka wystąpiły niepokojące objawy chorobowe zobowiązuję się do każdorazowego odebrania telefonu od opiekunów przedszkola, odebrania dziecka w trybie natychmiastowym z wyznaczonego w przedszkolu pomieszczenia do izolacji.
12. O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię Dyrekcję przedszkola.
13. Zapoznałem się z informacjami udostępnionymi przez Dyrekcję przedszkola w tym informacjami na temat zakażenia COVID-19, najważniejszymi numerami telefonów wywieszonymi na terenie placówki dostępnymi dla Rodziców. NAPISAĆ NR TEL DO SANEPIDU
14. Wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu danych osobowych w przypadku zarażenia COVID-19.

Podpis Rodzica/Opiekuna prawnego

……………………………………………………..

 

Załącznik 2.

Skuteczna komunikacja z Rodzicami/Opiekunami prawnymi dziecka oraz
pracownikami Przedszkola Niepublicznego „Słoneczko”
w czasie zwiększonego zachorowania na Covid -19
od dnia 01.09.2020r

1. Komunikacja z Rodzicami/Opiekunami prawnymi dziecka:

Imię i nazwisko dziecka:

…………………………………………..

Matka/Opiekun prawny

Ojciec/Opiekun prawny

Nazwisko i imię

Telefon osobisty

Telefon do pracy

Czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego

2. Komunikacja z placówką:

a). w godzinach pracy Przedszkola

tel:

b). kontakt z Dyrektorem placówki :

tel:

List do rodziców

Kochana Mamusiu, Kochany Tatusiu!

Pierwszy dzień w przedszkolu będzie dla mnie
niesamowitą przygodą pełną nowych wyzwań,
jak również chwilą niepewności przed nieznanym.
Dlatego proszę szybko się ze mną pożegnaj,
abym dzielnie mogła/mógł wejść do sali i poznać nowych kolegów
i panie z przedszkola.
Może się zdarzyć, że zakręci się łezka w oku,
ale tylko dlatego, że to wszystko jest takie nowe i inne niż w domu.
Wiem jednak, że we wszystkim pomoże mi
moja uśmiechnięta pani z przedszkola!

Mam do Was jeszcze jedną prośbę, odbierzcie mnie z przedszkola najszybciej jak się da, chcę Wam opowiedzieć jak miło spędziłam/spędziłem pierwszy dzień w przedszkolu.

Wasz Kochany Przedszkolak

Ważne informacje

Drodzy Rodzice!

1 września coraz bliżej, dlatego przygotowaliśmy dla Państwa ważne informacje dotyczące dzieci, które pierwszy raz
przekroczą próg naszego przedszkola.

1. Do przedszkola przyprowadzamy wyłącznie
dzieci zdrowe.
2. Dzieci do przedszkola przyprowadzane/odbierane są wyłącznie przez osoby zdrowe.
3. Dzieci przyprowadzamy do godziny 8:00.
4. Do placówki jednorazowo może wejść 3 rodziców z dzieckiem/dziećmi, zachowując wszelkie środki ostrożności (maseczka, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, odpowiedni dystans społeczny).

Wyprawka do przedszkola:
– wygodne kapcie ze sztywną podeszwą,
– podpisany worek, wygodne ubrania na przebranie (kilka zmian), dostosowane do warunków pogodowych,
– chusteczki suche i nawilżane,
– piżama* (tylko w najmłodszej grupie),
– pampersy*, jeśli dziecko używa (większa ilość),
– piękny uśmiech i wspaniały humor 🙂

Zakończenie Roku Szkolnego 2019/2020

Z okazji zakończenia roku szkolnego 2019/2020
pragniemy podziękować wszystkim Przedszkolakom
oraz ich Rodzicom za kolejny rok pracy i wysiłku,
za wszystkie dobre chwile. Życzymy wszystkim Dzieciom
i ich Rodzicom słonecznych i bezpiecznych wakacji,
udanego wypoczynku, wspaniałych przygód
oraz wielu niezapomnianych wrażeń.

Naszym Absolwentom życzymy powodzenia
i wielu sukcesów w szkole .

Dyrekcja i pracownicy przedszkola.

Mała niespodzianka dla wszystkich dzieci:
Teatrzyk “Pinokio” wystawiony przez Teatr Forma.

https://www.youtube.com/watch?v=JVCP0qELuxM

Czerwiec

Informujemy, że płatność za przedszkole w miesiącu
czerwcu wynosi 100% stawki miesięcznego czesnego.
W tym miesiącu będą dokonywane rozliczenia
za miesiąc marzec 2020r.

———————————————————-

Uprzejmie prosimy aby do dnia
15.06.2020r. (poniedziałek)
zadeklarować osobiście lub telefonicznie
obecność dziecka w przedszkolu
podczas wakacji.

———————————————————-

Informujemy, że dnia 12.06.2020r. (piątek),
po uroczystości Bożego Ciała,
przedszkole będzie nieczynne.

———————————————————-