Procedura bezpiecznego funkcjonowania i pobytu w Przedszkolu Niepublicznym „Słoneczko” w trakcie trwania pandemii COVID 19 obowiązujące od dnia 01.09.2021

 

Procedura bezpiecznego funkcjonowania i pobytu w Przedszkolu Niepublicznym „Słoneczko” w trakcie trwania pandemii COVID 19 obowiązująca od dnia 01.09.2021

 Z dniem 02.08.2021 roku wprowadza się następujące zmiany zasad bezpieczeństwa zgodne z wytycznymi Gis:

 

 1. Organizacja opieki w placówce:
 • Do przedszkola może wejść jednorazowo 5 rodziców/opiekunów z dzieckiem/dziećmi, zachowując wszelkie środki ostrożności (maseczka, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, odpowiedni dystans społeczny min 1,5 m.) w kontaktach z kadrą pedagogiczną, pomocniczą, rodzicami/opiekunami znajdującymi się w szatni placówki. Starsze dzieci 5, 6 latki zachęcamy do samodzielnego przemieszczania się do sali zbiorczej pod nadzorem rodzica/opiekuna. Poruszają się tylko w strefie dla rodziców – szatnia. Pozostałe miejsca w przedszkolu to strefa dla dzieci, personelu i żywienia. 
 • Dzieci mogą być przyprowadzane lub odbierane przez osoby upoważnione. Obowiązują je te same procedury, które dotyczą rodziców.
 • Rodzice, osoby upoważnione, mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej,
  z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m, przy czym należy zachęcamy do przestrzegania wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk).
 • Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
 • Pobyt rodziców w przedszkolu ograniczamy do minimum czasowego.
 • Bezwzględny zakaz poruszania się po placówce osobom trzecim bez wcześniejszego ustalenia drogą telefoniczną lub możliwość poruszania się za zgodą personelu placówki.
 • Grupa dzieci wraz ze stałym opiekunem będzie przebywać w wyznaczonej i stałej sali.
 • Personel kuchenny będzie kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi zachowując wszelkie środki bezpieczeństwa.
 • Rodzice wyrażają zgodę na pomiar temperatury dziecka termometrem bezdotykowym zaraz po wejściu na teren przedszkola, a także kontrolę temperatury dziecka w razie konieczności w ciągu dnia, podczas jego pobytu w przedszkolu.
 1. Jeżeli dziecko ma temperaturę ciała powyżej 37,5ºC nie może zostać przyjęte do przedszkola
 • Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby będzie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób, niezwłocznie będą powiadomieni rodzice/opiekunowie w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.
 • Dziecko nie zabiera ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami  edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach opiekunowie powinni zapewnić, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast rodzice / opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie / pranie / dezynfekcję zabawki.
 • Dzieci będą wychodzić na spacery lub wyjście na pobliskie tereny rekreacyjne (boisko), przy zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich.
 • Kontakt pomiędzy nauczycielem a rodzicem odbywa się telefonicznie, elektronicznie lub, w uzasadnionych przypadkach osobiście(w reżimie sanitarnym-konsultacje).
 • Sale będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 • Przywracamy udział dzieci w kulturalnym życiu przedszkola z udziałem osób spoza przedszkola: teatrzyki, koncerty, zajęcia dodatkowe, innych dodatkowych atrakcji do czasu ustania pandemii lub zmiany wytycznych GIS, MZ.

2. Procedura higieny, czyszczenia i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni.

 • W pomieszczeniach sanitarno – higienicznych widnieją instrukcje prawidłowego mycia rąk, dezynfekcji rąk, prawidłowego zdejmowania maseczki oraz prawidłowego zdejmowania rękawiczek.
  · Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do podmiotu, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.
 • Codzienne prace porządkowe sa monitorowane w zeszytach, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników.
 • Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 • Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy w razie konieczności są zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos
 • Zapewniona jest bieżącą dezynfekcja toalet.
 1. Organizacja żywienia w przedszkolu
 • Placówka zapewnia wodę pitną dla dzieci i personelu z dystrybutorów tylko pod nadzorem nauczyciela/pomocy nauczyciela.
 • Pożywienie dla dzieci rozdzielane jest w strefie żywienia.
 • Przy organizacji żywienia obowiązują dotychczasowe wymagania odnoszące się do zbiorowego żywienia dzieci w przedszkolu, a dodatkowo zachowanie szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, a także podwyższone standardy dezynfekcji  i higieny stanowiska pracy.
 • Posiłki wydawane są w salach przedszkolnych harmonogramu.
 • W salach przebywają wyłącznie uczniowie korzystający z posiłków i nauczyciele wyznaczeni do opieki nad nimi oraz osoba wydająca posiłek.
 • Przed każdym posiłkiem dzieci myją ręce a personel dodatkowo dezynfekuje.
 • Wyznaczony pracownik obsługi podaje posiłki i odbiera naczynia, wyciera stoły
  i krzesła płynem dezynfekującym po każdej osobie spożywającej posiłek.
 • Naczynia i sztućce są myte z dodatkiem detergentu oraz wyparzane w temperaturze min. 60°C.
 1. Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zarażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID – 19 w Przedszkolu Niepublicznym „Słoneczko

Podstawa prawna:

 

– Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910
z późn,. zm.),

– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
i placówkach (Dz. U. z 1 lipca 2020 r. poz.1166 ze zm.)

– Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 19 listopada 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

– Wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej https://www.gov.pl/web/edukacja Cel procedury: Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad postępowania na wypadek podejrzenia zarażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID – Niepublicznym „Słoneczko”

Zakres Procedury:

Niniejszy dokument reguluje zasady postępowania w przypadku podejrzenia zarażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID – 19 w Przedszkolu Niepublicznym „Słoneczko”.

Osoby podlegające procedurze:

Procedurze podlegają dzieci uczęszczające do Przedszkola Niepublicznego „Słoneczko”, ich rodzice/prawni opiekunowie, pracownicy pedagogiczni oraz niepedagogiczni.

Opis procedury:

I.Symptomy podejrzenia zarażeniem COVID – 19 wg wytycznych GIS:
-duszność,
-stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37°C a 38°C i więcej),
-objawy przeziębieniowe,
-gorączka,
-kaszel,
– kłopoty z oddychaniem,
-bóle mięśni i ogólne zmęczenie.

1. Przedszkole posiada miejsce do odizolowania osoby manifestującej, przejawiającej niepokojące objawy.
2. Wyposażenie miejsca do odizolowania osoby:
– chusteczki higieniczne, ręcznik papierowy,
– środki higieny osobistej: maski, przyłbice, rękawiczki i fartuchy jednorazowe, kombinezon ochronny dla osoby dorosłej pełniącej funkcje opiekuna przebywającego tam dziecka, płyn dezynfekujący do rąk oraz instrukcja dezynfekcji rąk, termometr. 2. Zasady funkcjonowania miejsca odizolowania w sytuacji wystąpienia objawów chorobowych na terenie przedszkola:
– miejsce powinno mieć w miarę możliwości oddzielne wyjście na zewnątrz przez które dziecko pod opieką rodzica/prawnego opiekuna i pracownik może opuścić placówkę,
– pomieszczenie przeznaczone na izolatkę to biuro przedszkola,
– w miejscu odizolowania mogą przebywać jedynie osoby manifestujące, przejawiające niepokojące objawy oraz opiekun dziecka,
– pomieszczenie odizolowania należy każdorazowo dezynfekować po pobycie osób mających objawy choroby.

III. Sposób postępowania na wypadek zauważenia objawów chorobowych u:
1. Pracownika przedszkola:
– Pracownik, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinien przychodzić do pracy, powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie
z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną,
w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
– W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.
– Pracownik przedszkola zobowiązany jest do powiadomienia dyrektora o fakcie przebywania wśród osób będących na kwarantannie lub objętych nadzorem epidemiologicznym.
–  Dyrektor/kierownik  ustala listę osób (dzieci, pracowników i innych) przebywających w tym samym czasie w przedszkolu, w którym przebywała osoba podejrzana o zakażenie.

2. Dziecka uczęszczającego do przedszkola:
– Rodzic w przypadku wystąpienia niepokojących objawów u dziecka lub osób mających z nim kontakt, powinien pozostawić dziecko w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem aby uzyskać poradę medyczną a w razie pogorszenia stanu zdrowia zadzwonić pod numer telefonu 999 lub 112. O fakcie nie przybycia dziecka do przedszkola powinien zawiadomić telefonicznie przedszkole oraz o ewentualnych wynikach związanych ze stanem chorobowym mającym wpływ na funkcjonowanie placówki.
– Nauczyciel zauważając objawy chorobowe u dziecka będącego w przedszkolu informuje o tym fakcie niezwłocznie rodzica i dyrektora/kierownika.
– W przypadku wystąpienia u dziecka objawów chorobowych należy je umieścić
w miejscu do odizolowania z opiekunem wyznaczonym przez dyrektora/kierownika, do czasu odebrania przez rodzica/prawnego opiekuna. Opiekun przez cały okres pobytu dziecka w pomieszczeniu monitoruje jego stan zdrowia (mierzenie temperatury, obserwacja). O stanie zdrowia informuje dyrektora.
– Dyrektor/kierownik lub pracownik przedszkola wzywa pogotowie ratunkowe oraz informuje rodziców dziecka o sytuacji pogorszenia stanu zdrowia dziecka.
– Rodzice dziecka korzystającego z opieki przedszkola zobowiązani są do powiadomienia dyrektora/kierownika o fakcie przebywania dziecka lub rodziców/prawnych opiekunów wśród osób będących na kwarantannie lub objętych nadzorem epidemiologicznym.
– Dyrektor/kierownik lub wyznaczony pracownik ustala listę osób (dzieci, pracowników i innych) przebywających w tym samym czasie w przedszkolu, w którym przebywało dziecko podejrzane o zakażenie.

1. Dezynfekcja pomieszczeń, w których przebywała osoba podejrzana
o zachorowanie:
– Obszar, w którym przebywała osoba podejrzana o zachorowanie na COVID – 19, będzie poddane gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w placówce procedurami oraz zdezynfekowane powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty, zabawki, wyposażenie sali itp.)
V.Postanowienia końcowe:
– Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach: https://www.gov.pl/web/gis lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/a także obowiązujących przepisów prawa.
– Należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
– Z dniem 02.08.2021 uchyla się procedurę z dnia 19.11.2020 r.
– Procedura obowiązuje od 01.09.2021r. do odwołania.

Uprzejmie prosimy Rodziców dzieci, które pierwszy raz przyjdą do przedszkola,
o wydrukowanie, zapoznanie się, podpisanie i dostarczenie Załącznika nr.1
pierwszego dnia pobytu dziecka w przedszkolu.

Zał. nr.1

OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA, KTÓRE UCZĘSZCZA DO Przedszkola Niepublicznego „Słoneczko” w Lubinie od dnia 01.09.2021r.

 1. Zapoznałam/em się i akceptuję Procedurę bezpiecznego funkcjonowania w Przedszkolu Niepublicznym „Słoneczko” w trakcie pandemii COVID-19.
 2. Jestem świadoma/y możliwości zarażenia się mojego dziecka, mnie, moich domowników, opiekunów w przedszkolu i innych dzieci w przedszkolu COVID-19. Jestem świadoma/y iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę wszystkich uczestników opieki wraz z opiekunami i dyrekcją jak również ich rodzinami.
 3. Odpowiedzialność za podjętą przeze mnie decyzję związaną z przyprowadzeniem dziecka do przedszkola i tym samym na narażenie na zakażenie COVID-19 jest po mojej stronie.
 4. Nie jestem ja, ani moi najbliżsi domownicy (osoby zamieszkałe pod tym samym adresem) objęci kwarantanną, a każdy z domowników jest zdrowy.
 5. W czasie przyjęcia dziecka do przedszkola, moje dziecko jest zdrowe. Nie ma kataru, kaszlu, gorączki, duszności, ani nie wystąpiły u niego żadne niepokojące objawy chorobowe.
 6. W ciągu ostatnich 24 godzin nie wystąpiły u mojego dziecka: gorączka, duszności, katar, kaszel, nie miało ono styczności z osobami, które wróciły z zagranicy lub odbywały kwarantannę.
 7. Wyrażam zgodę na każdorazowe mierzenie temperatury mojego dziecka przy przyjęciu do przedszkola i pomiar temperatury w trakcie trwania opieki.
 8. Moje dziecko nie będzie przynosiło do przedszkola żadnych zabawek ani przedmiotów z zewnątrz.
 9. Zostałem poinformowana/y, iż zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego dziecko  będzie wychodziło na spacery podczas pobytu w przedszkolu, chyba, że ogólna sytuacja w kraju zniesie taką możliwość.
 10. Zostałem poinformowana/y, iż zgodnie z procedurami w szatni może znajdować się maksymalnie jedno dziecko z opiekunem prawnym. W przypadku gdy w szatni już przebywa maksymalna wskazana w procedurze ilość osób będę oczekiwać na swoją kolej na zewnątrz przed drzwiami. Podczas wejścia do przedszkola konieczne jest posiadanie
  przez Rodzica maseczki ochronnej,  należy dezynfekować ręce i przez wzgląd na sytuacje przekażę dziecko opiekunowi w maksymalnie krótkim czasie bez zbędnego
  przebywania w szatni.
 11. W przypadku gdyby u mojego dziecka wystąpiły niepokojące objawy chorobowe zobowiązuję się do każdorazowego odbierania telefonu od opiekunów przedszkola, odebrania dziecka w trybie natychmiastowym z wyznaczonego w przedszkolu pomieszczenia do izolacji.
 12. O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię Dyrekcję przedszkola.
 13. Zapoznałem się z informacjami udostępnionymi przez Dyrekcję przedszkola w tym informacjami na temat zakażenia COVID-19, najważniejszymi numerami telefonów wywieszonymi na terenie placówki dostępnymi dla Rodziców.
 14. Wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu danych osobowych
  w przypadku zarażenia COVID-19.

                                                              Podpis Rodzica/Opiekuna prawnego

                                                             ……………………………………………………..