Konkurs na ozdobę wielkanocną

Zapraszamy wszystkie dzieci do udziału w konkursie na najpiękniejszą ozdobę wielkanocną.

Regulamin konkursu :

I. PRZEPISY OGÓLNE

1.1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie ozdoby wielkanocnej, która formą i materiałem użytym do jej wykończenia nawiąże do tradycji własnoręcznego przygotowania ozdób przy użyciu naturalnych materiałów: np. żarnowiec, bukszpan, bazie, suche kwiaty, krepa, wstążka, wydmuszki, bibuła itd.

1.2. Celem konkursu jest:
1) Popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych
z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą;
2) Pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia ozdób w obrzędowości ludowej;
3) Stworzenie okazji do zaprezentowanie przez dzieci własnych pomysłów
i technik wykonania ozdób wielkanocnych oraz form jej zdobienia;
4) Rozbudzanie inwencji twórczej;
5) Integracja dzieci i rodziców.

II. ZASADY KONKURSU

2.1. Ozdoby do konkursu mogą zgłaszać dzieci uczęszczające do Przedszkola Niepublicznego „Słoneczko” w Lubinie.
2.2. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
2.3.Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przyniesienie wykonanej ozdoby
w terminie do 11 kwietnia 2022r.
2.4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 14 kwietnia 2022r.
2.5. Prace dopuszczone do udziału w konkursie zostaną zaprezentowane na stronie internetowej Przedszkola.
2.6. Oceny prac dokona jury powołane przez Przedszkole. Komisja Konkursowa oceniając ozdoby będzie brała pod uwagę następujące kryteria:
1) różnorodność użytych materiałów tworzących ozdoby,
2) tradycyjne techniki tworzenia motywów tworzących ozdoby,
3) walory estetyczne (kompozycja, dobór barw, architektura bryły),
4) nawiązanie do tradycyjnych ozdób wielkanocnych,
5) zgodność z tematem,
6) samodzielność.
Decyzje jury będą ostateczne.
2.7. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia Konkursu w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.
2.8. Do konkursu nie zostaną dopuszczone prace zawierające elementy niezgodne z regulaminem, a w szczególności: gotowe ozdoby, wykonane ze sztucznych gotowych materiałów i elementów ozdobnych,
2.9. Prace powinny być oznaczone metryczką mocno przytwierdzoną do ozdoby
z imieniem i nazwiskiem dziecka, wiekiem i nazwą grupy.

III. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

3.1. W konkursie zostaną przyznane dyplomy i nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu
w 2 kategoriach wiekowych (2,5-4 lata i 5-6 lat).

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa
w konkursie.
4.2. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
4.3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez Organizatora
a wszelkie decyzje w tym zakresie będą wiążące i ostateczne.