Procedura bezpiecznego pobytu w Przedszkolu Niepublicznym „Słoneczko” w trakcie trwania pandemii COVID 19

Drodzy Rodzice!

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się
z Procedurą bezpiecznego pobytu
w Przedszkolu Niepublicznym „Słoneczko” w trakcie
trwania pandemii COVID 19. ,
wydrukowanie załączników zamieszczonych pod procedurą
i przyniesienie w dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola.

Procedura bezpiecznego pobytu w Przedszkolu Niepublicznym „Słoneczko” w trakcie trwania pandemii COVID 19

Z dniem 6 maja 2020 roku wprowadza się następujące zasady bezpieczeństwa:

1. Organizacja pracy placówki:

Skracamy czas pracy placówki w okresie przejściowym, placówka będzie otwarta w godzinach 06.30-16.00 aby każda grupa pozostawała pod opieką wyznaczonych nauczycieli przez cały dzień
i żeby ograniczyć łączenie się grup dzieci z różnych sal. (Tymczasowo zostaną stworzone grupy zbliżone wiekowo, w nieprzekraczalnej liczbie dzieci zalecanej przez GIS).

Prosimy o przyprowadzanie dzieci do godziny 8.00, o godzinie 9.00 następować będzie dezynfekcja całej szatni i przestrzeni, w której przebywają rodzice.

Prosimy o odbiór dzieci do godziny 16.00.

Rezygnujemy z wprowadzania obcych osób do placówki.

Rezygnujemy ze wszystkich zajęć dodatkowych (teatrzyki, koncerty, zajęcia dodatkowe, uroczystości z udziałem rodziców i innych dodatkowych atrakcji do czasu ustania epidemii).

2. Procedura organizacji pracy w ciągu dnia w przedszkolu:

Po przyjściu dziecka do przedszkola wyznaczony pracownik zmierzy dziecku temperaturę oraz odnotuje jej wysokość w specjalnej karcie temperatur.

W salach może przebywać maksymalnie określona liczba dzieci, nie więcej niż 12 dzieci w grupie pod opieką nauczycieli.

Grupy będą ustalane na nowo biorąc pod uwagę termin przyjścia dziecka do przedszkola oraz godziny.

Nauczyciele będą przypisani do konkretnych grup.

Z sali zabaw zostają usunięte pluszowe zabawki i inne zabawki, które utrudniają codzienną dezynfekcję.

Sale będą wietrzone przynajmniej raz na godzinę.

Osoby pracujące z dziećmi mają zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni placówki, wynoszący min. 1,5m.

Wszelkie prace porządkowe będą monitorowane, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych, poręczy, klamek, powierzchni płaskich, stołów, zabawek, włączników, toalet, pomieszczeń do przygotowywania posiłków itd. Czynności te będą wykonywane tak, aby dzieci nie wdychały oparów środków służących do dezynfekcji. Do dezynfekcji używane będą specjalne środki biobójcze.

Dzieci nie będą wychodzić na spacery.

Kadra będzie zaopatrzona w maseczki jednorazowe, rękawice jednorazowe oraz fartuchy ochronne. Kadra będzie korzystała z ww. produktów podczas zabiegów higienicznych (fartuchy będą używane wg. potrzeby).

W placówkach zostaną powieszone instrukcje prawidłowego mycia rąk i dezynfekcji rąk.

Dzieci i pracownicy będą regularnie myć ręce wodą z mydłem, w szczególności po przyjściu do placówki, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety.

3. Procedura przyjścia i odbierania dzieci:

Zgodnie z zaleceniami GIS Rodzice nie powinni zbliżać się do pracowników na odległość dwóch metrów. Starsze dzieci zachęcajmy do samodzielnego przemieszczenia się do swojego nauczyciela pod nadzorem rodzica.

Placówka będzie prowadzić rejestr temperatury dzieci. Temperatura będzie mierzona bezdotykowym termometrem przy odbiorze dzieci od rodziców i odnotowana w tabeli pomiaru temperatury.

Wchodząc do przedszkola rodzice/ opiekunowie bezwzględnie muszą dezynfekować ręce (środki do dezynfekcji zostaną udostępnione przy wejściu w widocznym miejscu, niedostępnym dla dzieci) rodzice mają obowiązek zasłaniania nosa i ust maseczką oraz powinni nosić rękawiczki podczas pobytu w przedszkolu.

Pobyt rodziców w przedszkolu ograniczamy do minimum czasowego. Rodzice mogą wchodzić do szatni ze swoim dzieckiem pojedynczo (1 rodzic, 1 dziecko); prosimy o upewnianie się, że szatnia jest pusta.

Dzieci do przedszkola są przyprowadzane oraz odbierane tylko przez osoby zdrowe.

Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.

Dzieci do placówki nie zabierają żadnych zabawek, koców, poduszek itp.

Na terenie przedszkola nie mogą przebywać żadne nieupoważnione osoby (prosimy
o nieprzyprowadzanie rodzeństwa naszych podopiecznych do przedszkola).

Kontakt rodziców z nauczycielami ograniczamy do minimum.

Do przedszkola będą wpuszczane bezwzględnie tylko dzieci zdrowe, bez objawów przeziębienia (np. kataru i kaszlu).

4. Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka lub personelu przedszkola w tym zachorowania na COVID-19:

Do placówki mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe. Jeżeli pracownicy lub rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka powinni nie przychodzić do przedszkola oraz skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym.

W przedszkolu zostało wydzielone miejsce służące do odizolowania dziecka, u którego zaobserwowano oznaki chorobowe. Miejsce jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.

Po zaobserwowaniu niepojących objawów Rodzice zostaną niezwłocznie o tym poinformowani telefonicznie i wezwani do natychmiastowego odbioru Dziecka. Dziecko z podejrzanymi objawami będzie przebywać w oczekiwaniu na rodziców/ opiekunów prawnych pod opieką jednej osoby z kadry przedszkola ubranej w kombinezon ochronny oraz maseczkę i rękawiczki. Rodzice muszą odebrać dziecko w czasie nie dłuższym niż 45 minut od momentu zawiadomienia. Rodzice zobligowani są do powiadomienia o tym fakcie samodzielnie Stacji Epidemiologicznej oraz zastosowania się do uzyskanych tam instrukcji.

5. Postanowienia końcowe

1. Z procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola zostają zapoznani wszyscy pracownicy przedszkola.

2. Rodzice poprzez stronę internetową przedszkola oraz portal społecznościowy Facebook. Potwierdzenie stanowią podpisy pod procedurą oraz podpisy na oświadczeniu rodziców/opiekunów prawnych przyprowadzających dzieci do przedszkola.

3. Procedura obowiązuje wszystkich pracowników przedszkola, rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola oraz osoby przez nich upoważnione do odbioru dzieci.

4. Procedura obowiązuje z dniem podpisania.

Załącznik 1.

OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA, KTÓRE UCZĘSZCZA DO Przedszkola Niepublicznego „Słoneczko” w Lubinie

1. Zapoznałam/em się i akceptuję Procedurę bezpiecznego funkcjonowania w Przedszkolu Niepublicznym „Słoneczko” w trakcie pandemii COVID-19.

2. Jestem świadoma/y możliwości zarażenia się mojego dziecka, mnie, moich domowników, opiekunów w przedszkolu i innych dzieci w przedszkolu COVID-19. Jestem świadoma/y iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę wszystkich uczestników opieki wraz
z opiekunami i dyrekcją jak również ich rodzinami.

3. Odpowiedzialność za podjętą przeze mnie decyzję związaną z przyprowadzeniem dziecka do przedszkola i tym samym na narażenie na zakażenie COVID-19 jest po mojej stronie.

4. Nie jestem ja, ani moi najbliżsi domownicy (osoby zamieszkałe pod tym samym adresem) objęci kwarantanną, a każdy z domowników jest zdrowy.

5. W czasie przyjęcia dziecka do przedszkola, moje dziecko jest zdrowe. Nie ma kataru, kaszlu, gorączki, duszności, ani nie wystąpiły u niego żadne niepokojące objawy chorobowe.

6. W ciągu ostatnich 24 godzin nie wystąpiły u mojego dziecka: gorączka, duszności, katar, kaszel, nie miało ono styczności z osobami, które wróciły z zagranicy lub odbywały kwarantannę.

7. Wyrażam zgodę na każdorazowe mierzenie temperatury mojego dziecka przy przyjęciu do przedszkola i pomiar temperatury w trakcie trwania opieki.

8. Moje dziecko nie będzie przynosiło do przedszkola żadnych zabawek ani przedmiotów z zewnątrz.

9. Zostałem poinformowana/y, iż zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego dziecko nie będzie wychodziło na spacery podczas pobytu w przedszkolu.

10. Zostałem poinformowana/y, iż zgodnie z procedurami w szatni może znajdować się maksymalnie jedno dziecko z opiekunem prawnym. W przypadku gdy w szatni już przebywa maksymalna wskazana w procedurze ilość osób będę oczekiwać na swoją kolej na zewnątrz przed drzwiami. Podczas wejścia do przedszkola konieczne jest posiadanie przez Rodzica maseczki ochronnej i rękawiczek, należy dezynfekować ręce i przez wzgląd na sytuacje przekażę dziecko opiekunowi w maksymalnie krótkim czasie bez zbędnego przebywania w szatni.

11. W przypadku gdyby u mojego dziecka wystąpiły niepokojące objawy chorobowe zobowiązuję się do każdorazowego odbierania telefonu od opiekunów przedszkola, odebrania dziecka w trybie natychmiastowym z wyznaczonego w przedszkolu pomieszczenia do izolacji.

12. O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię Dyrekcję przedszkola.

13. Zapoznałem się z informacjami udostępnionymi przez Dyrekcję przedszkola w tym informacjami na temat zakażenia COVID-19, najważniejszymi numerami telefonów wywieszonymi na terenie placówki dostępnymi dla Rodziców.

14. Wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu danych osobowych w przypadku zarażenia COVID-19.

Podpis Rodzica/Opiekuna prawnego

……………………………………………………..

Załącznik 2.

Skuteczna komunikacja z Rodzicami/Opiekunami prawnymi dziecka
oraz pracownikami
Przedszkola Niepublicznego „Słoneczko”
w czasie zwiększonego zachorowania na Covid -19

 

1. Komunikacja z Rodzicami/Opiekunami prawnymi dziecka:

Imię i nazwisko dziecka:

…………………………………………..

Matka/Opiekun prawny

Ojciec/Opiekun prawny

Nazwisko i imię

Telefon osobisty

Telefon do pracy

Czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego

2. Komunikacja z placówką:

a). w godzinach pracy Przedszkola

tel:

b). kontakt z Dyrektorem placówki :

tel: