Ograniczone funkcjonowanie przedszkola

Drodzy Rodzice!

Zgodnie z nowym rozporządzeniem MEN w sprawie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w dniach 29.03. – 09.04.2021
Przedszkole może organizować zajęcia wyłącznie na wniosek:

1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
2) rodziców dzieci, którzy:
a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19,
d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
e) wykonują działania ratownicze,
f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1876 i 2369),
g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie
tych jednostek

Wniosek do podpisania przez Rodziców będzie dostępny w placówce w poniedziałek 29.03.2021

Dla pozostałych Dzieci zajęcia będą realizowane za pomocą metod i technik kształcenia na odległość.

Na stronie www i FB przedszkola umieszczane będą propozycje zabaw, prac plastycznych, zadań oraz zajęć ruchowych dla każdej grupy przedszkolnej. Zachęcamy do wspólnej nauki przez zabawę.

Jednocześnie informujemy, że wszystkim Rodzicom, którzy zostaną z Dziećmi w domu, przysługuje zasiłek opiekuńczy.

Będziemy za Wami tęsknić i liczymy na to, że szybko znów się zobaczymy !!!

Pozdrawiamy serdecznie i życzymy dużo zdrowia!!!
Dyrekcja i Kadra Przedszkola Słoneczko