Archiwum dnia: 14 marca 2024

Konkurs na najpiękniejszą palmę

Zapraszamy wszystkie dzieci do udziału w konkursie na najpiękniejszą palmę wielkanocną!

Regulamin konkursu

  1. PRZEPISY OGÓLNE

1.1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie palmy wielkanocnej, która formą i materiałem użytym do jej wykończenia nawiąże do tradycji własnoręcznie wykonywanych palm przy użyciu naturalnych materiałów: np. bukszpan, bazie, suche kwiaty, krepa, wstążka, bibuła itd.

1.2. Celem konkursu jest:
1) Popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą;
2) Pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia ozdób w obrzędowości ludowej;
3) Stworzenie okazji do zaprezentowanie przez dzieci własnych pomysłów
i technik wykonania palm wielkanocnych oraz form jej zdobienia;
4) Rozbudzanie inwencji twórczej;
5) Integracja dzieci i rodziców.

  1. ZASADY KONKURSU

2.1. Palmy do konkursu mogą zgłaszać dzieci uczęszczające do Przedszkola Niepublicznego „Słoneczko” w Lubinie.
2.2. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
2.3.Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przyniesienie wykonanej palmy
w terminie do 22 marca 2024r.
2.4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 26 marca 2024r.
2.5. Prace dopuszczone do udziału w konkursie zostaną zaprezentowane na stronie internetowej Przedszkola.
2.6. Oceny prac dokona jury powołane przez Przedszkole. Komisja Konkursowa oceniając palmy wielkanocne będzie brała pod uwagę następujące kryteria:
1) różnorodność użytych materiałów tworzących palmę,
2) tradycyjne techniki tworzenia motywów,
3) walory estetyczne (kompozycja, dobór barw, architektura bryły),
4) nawiązanie do tradycyjnych palm wielkanocnych,
5) zgodność z tematem,
6) samodzielność.
Decyzje jury będą ostateczne.
2.7. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia Konkursu w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.
2.8. Do konkursu nie zostaną dopuszczone prace zawierające elementy niezgodne z regulaminem, a w szczególności: gotowe palmy, wykonane ze sztucznych gotowych materiałów i elementów ozdobnych,
2.9. Prace powinny być oznaczone metryczką mocno przytwierdzoną do ozdoby
z imieniem i nazwiskiem dziecka, wiekiem i nazwą grupy.

III. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

3.1. W konkursie zostaną przyznane dyplomy i nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu w 2 kategoriach wiekowych (2,5-4 lata i 5-6 lat).

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.
4.2. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
4.3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez Organizatora a wszelkie decyzje w tym zakresie będą wiążące i ostateczne.